You are currently viewing Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024/LumAI/MAT, w związku z realizacją projektu ?Znakowanie luminescencyjne dokumentów i metoda ich mobilnej detekcji w oparciu o obrazowanie hiperspektralne i sztuczną inteligencję? / ?Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence? finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET 3 (umowa o dofinansowanie nr M-ERA.NET3/2022/54/LumAI/2023) z dnia 12.07.2023 na realizację zadania:

?Dostawa materiałów laboratoryjnych?

Informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

IACOBUS Sp. z o.o., ul. Owsiana 12, 94-249 Łódź, 727-279-34-90

Oferta firmy IACOBUS Sp. z o.o., ul. Owsiana 12, 94-249 Łódź, 727-279-34-90, zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów.